Vooroordelen

Nog steeds verdraait men systematisch de standpunten van het Vlaams Belang op slinkse wijze. In de media en in de lessen herkauwt men steeds dezelfde vooroordelen. Daarbij schuwt men geen leugens, misleidingen of regelrechte haat tegenover het Vlaams Belang. Zelden krijgen we de kans om ze te weerleggen. Een mooi Vlaams spreekwoord zegt echter: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Daarom sommen we enkele voorkomende leugens op en weerleggen we ze.

Het Vlaams Belang is een racistische partij
Het Vlaams Belang is ondemocratisch
Het Vlaams Belang wil een avondklok invoeren voor jongeren
Het Vlaams Belang wil vrouwen aan de haard
Het Vlaams Belang wil alle vreemdelingen buiten
Het Vlaams Belang is tegen de Walen
Het Vlaams Belang staat aan de kant
Het Vlaams Belang is een 1-themapartij
Het Vlaams Belang is een marginale partij
Het Vlaams Belang is extreem(-rechts)

1. Het Vlaams Belang is een racistische partij

Is het je ook al opgevallen dat ‘racisme’ nooit wordt uitgelegd door tegenstanders die het maar al te graag gebruiken? Wat is namelijk ‘racisme’? Racisme is de haat of de minachting voor een ander volk. Deze gevoelens zijn ons totaal vreemd. Hoe zouden wij, die trouwens opkomen voor het recht van alle Vlamingen om zichzelf te zijn, datzelfde recht aan anderen ontzeggen?

Het Vlaams Belang verzet zich wel tegen de zogenaamde multiculturele maatschappij, zonder dat huidskleur of raciale afstamming ook maar enig rol speelt. We dagen om het even welke tegenstander uit een verwijzing naar ras te vinden in welk Vlaams Belang-programma dan ook. Houden van je volk en land heeft niets met racisme te maken.

2. Het Vlaams Belang is ondemocratisch

Het vermeend “ondemocratisch karakter” van het Vlaams Belang wordt door onze politieke tegenstanders steeds gebruikt om eigen ondemocratische praktijken, zoals het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang te rechtvaardigen. Voeg daarbij een regimevriendelijke pers en de legende is geboren!

Dat de traditionele partijen – inclusief N-VA – het rebelse Vlaams Belang beschouwen als ondemocratisch, is eigenlijk wel sterk. Alleen het feit zelf dat het Vlaams Belang wordt behandeld zoals “dissidenten” in het vroegere Oostblok, wijst er op dat er iets schort met de mentaliteit in dit land. In een echte democratie zijn er immers geen “dissidenten”: elke mening zou in een democratisch systeem op een gelijkwaardige behandeling moeten kunnen rekenen. In de praktijk gaat het wel even anders.

3. Het Vlaams Belang wil een avondklok invoeren voor jongeren

Sommige buurten in onze steden worden onveilig gemaakt door jeugdbendes, zeer vaak van vreemde origine. Jongeren hangen tot laat in de nacht rond op straat en verdienen geld met het verhandelen van drugs en het beroven van onschuldige voorbijgangers. In verschillende Franse steden vaardigde men om dit te verhinderen met succes tijdelijk een avondklok uit in bepaalde wijken. Minderjarigen onder de 16 jaar die na 22 uur nog op straat rondzwerven, worden door de politie van straat geplukt. Terecht: verantwoordelijke ouders laten hun kinderen in zulke buurten niet na 22 uur rondhangen op straat en jongeren die wel blijven rondhangen zijn meestal minderjarige boefjes. De avondklok kende daar dan ook grote bijval onder de bevolking.

Het Vlaams Belang vindt dat in uiterste gevallen het ook in bepaalde onveilige wijken van onze Vlaamse steden in geval van zware problemen moet mogelijk zijn in die wijk tijdelijk een avondklok in te voeren tot de rust is weergekeerd. Sommige tegenstanders van het Vlaams Belang misbruiken dit om te beweren dat het Vlaams Belang de jongeren thuis wil houden. Onzin, natuurlijk, ook VBJ’ers zetten graag een stapje in de wereld en in 99% van de wijken in gemeenten is er overigens geen reden om een avondklok in te voeren.

4. Het Vlaams Belang wil vrouwen aan de haard

Dat het Vlaams Belang voorstander zou zijn van vrouwen aan de haard is een van die mythes die bij nogal wat mensen leven. Nochtans staat in ons programma niets dat deze conclusie zou ondersteunen. Wat wel in dit programma staat, is de eis om een opvoedersloon uit te betalen aan de thuiswerkende ouder. Wie van beide ouders – man of vrouw – verkiest om thuis te blijven, is een volledig vrije keuze die alleen het gezin zelf toekomt.

Belangrijk is dat de ouder voordeel kan geven aan verschillende gelijkwaardige alternatieven: ouder “aan de haard”, een voltijdse carrière of een deeltijdse loopbaan. Het is zeer moeilijk en dikwijls onmogelijk om met één inkomen een gezin met kinderen te onderhouden. Pas door een opvoerdersloon, zoals het Vlaams Belang voorstelt, zal het gezin echte keuzevrijheid hebben.

5. Het Vlaams Belang wil alle vreemdelingen buiten

Dat de massa-immigratie en de idee van een multiculturele samenleving een historische blunder is geworden, wordt in vele steden pijnlijk duidelijk. Zo toonden recente cijfers nog aan dan maar liefst 70 procent van de ‘Antwerpse’ jongeren allochtoon is. Vlamingen worden dus stilaan een minderheid in eigen land. Het Vlaams Belang wil daar in tegenstelling tot de andere politieke partijen iets aan doen, maar dat betekent niet dat alle vreemdelingen zomaar ‘buiten moeten’.

Het Vlaams Belang wil in de eerste plaats een waterdichte immigratiestop zodat de toevloed van immigranten een halt wordt toegeroepen. Vreemdelingen die hier verblijven moeten zich aanpassen als ‘Vlamingen onder de Vlamingen’. Maar wie criminele feiten pleegt wordt teruggestuurd naar het land van herkomst. Ook de vrijwillige terugkeer moet worden aangemoedigd.

6. Het Vlaams Belang is tegen de Walen

Het Vlaams Belang pleit als enige onafhankelijkheidspartij ondubbelzinnig voor Vlaamse onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is geen droombeeld, maar een realistisch alternatief voor het Belgisch kluwen waarbij alle inwoners – dus ook de Walen – beter van worden. Onze zuiderburen zijn met andere woorden allesbehalve onze vijand en zullen ook na de scheiding steeds onze buren blijven.

7. Het Vlaams Belang staat aan de kant

Het Vlaams Belang wordt er door de traditionele partijen wel eens van beschuldigd bang te zijn van politieke verantwoordelijkheid: het Vlaams Belang zou liever aan de kant staan om kritiek te uiten dan zijn programma werkelijk uit te voeten. Dit is een merkwaardige vaststelling van partijen die langs de andere kant totaal niet met het Vlaams Belang willen praten, laat staan samen een coalitie willen opzetten om gemeentelijk of Vlaams niveau. Men mag de beste stuurlui niet verwijten dat ze aan wal staan als men ze de toegang tot het schip ontzegt!

Deze houding getuigt bovenal van een grote minachting voor alle Vlaams Belang-kiezers in Vlaanderen. Het Vlaams Belang is wel degelijk bereid om verantwoordelijkheid op te nemen, al is dat natuurlijk niet tegen elke prijs. Voor ons geen macht en centen om ons programma te verloochenen, geen slappe koffie van een koning die deze naam zelfs niet waard is en geen ministerportefeuilles door duistere compromissen te sluiten in bombastische kastelen van het establishment. Kortom, het Vlaams Belang is niet te koop.

8. Het Vlaams Belang is een 1-themapartij

Dat het vreemdelingenstandpunt een belangrijke rol heeft gespeeld in de electorale opgang van het Vlaams Blok en later het Vlaams Belang, betekent niet dat het Vlaams Belang een 1-themapartij is zoals onze tegenstanders graag doen geloven. Meer zelfs, het Vlaams Belang is in de eerste plaats een programmapartij met een duidelijke en vernieuwende kijk op de maatschappij, de politiek en het Vlaanderen van de toekomst.

Het is wel opvallend dat de media zeer weinig belangstelling heeft voor de vele andere standpunten van het Vlaams Belang. Alle moeite om andere aspecten van het Vlaams Belang- programma naar buiten te brengen is vaak tevergeefs: de pers negeert de stellingen die niet over het vreemdelingenprobleem gaan, persmededelingen verschijnen niet, persconferenties worden schaars bijgewoond en al even schaars weergegeven. De vele standpunten van het Vlaams Belang krijgen nooit de aandacht die ze verdienen.

9. Het Vlaams Belang is een marginale partij

In scholen krijgen leerlingen al eens te horen dat Vlaams Belang een ‘marginale partij’ is met alleen ‘domme mensen’ of ‘verzuurden’ die voor het Vlaams Belang stemmen. Daarbij wordt soms verwezen naar onderzoeken die zouden aantonen dat procentueel gezien veel arbeiders en werklozen voor het Vlaams Belang kiezen. Vooreerst kan erop gewezen worden dat een dergelijke uitspraak meer zegt over degene die ze uit dan over degene die erdoor wordt getroffen. Blijkbaar worden de Vlaamse arbeiders en werklozen door de linkse zelfverklaarde intellectuelen geminacht.

Daarnaast is er nog een andere eigenaardigheid: als de stemplicht zou worden afgeschaft zouden de ‘domme mensen’ toch de eersten zijn die thuis zouden blijven? Het afschaffen van die stemplicht zou dan toch de oplossing bij uitstek zijn om het Vlaams Belang te stoppen? Alhoewel België met Griekenland het enige land is in de EU dat nog stemplicht kent, heeft men deze plicht hier echter nog steeds niet durven afschaffen. Bang dat de eigen theorieën toch niet kloppen en dat eindelijk het tegendeel zou bewezen zou worden, namelijk dat het Vlaams Belang wel degelijk beschikt over verstandige en goed gemotiveerde kiezers?

10. Het Vlaams Belang is extreem(-rechts)

Onze tegenstanders noemen het Vlaams Belang vaak ‘extreem-rechts’. Wat is er zo ‘extreem’ aan onze partij? Is het extreem het einde te wensen van België, een kunstmatig land dat in feite een historische vergissing is geweest? Waarom zijn wij dan extreem en waarom niet de voorstanders van België? Tenslotte is België in 1830 toch maar afgescheurd door een gewapende revolutie van Nederland en wensen wij enkel een onafhankelijk Vlaanderen te bekomen via democratische weg.
Of zijn we soms extreem omwille van onze vreemdelingenstandpunten? Dan kan je je de vraag stellen: is het niet veel extremer de voortdurende invasie van honderdduizenden derde-wereldvreemdelingen te laten voortduren en er zo voor te zorgen dat onze steden multiculturele puinhopen worden waar de problemen zich blijven opstapelen?

Mocht je zelf nog een vraag hebben of iets nu wel of niet een standpunt is van het Vlaams Belang, aarzel dan niet om het ons te vragen.