Vooroordelen

Nog steeds verdraait men systematisch de standpunten van het Vlaams Belang op slinkse wijze. In de media en in de lessen herkauwt men steeds dezelfde vooroordelen. Daarbij schuwt men geen leugens, misleidingen of regelrechte haat tegenover het Vlaams Belang. Zelden krijgen we de kans om ze te weerleggen. Een mooi Vlaams spreekwoord zegt echter: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Daarom sommen we enkele voorkomende leugens op en weerleggen we ze.

1. Het Vlaams Belang is een racistische partij

Het Vlaams Belang verwerpt élke vorm van racisme. Als nationalisten is ‘ras’ voor ons in de eerste plaats niet relevant: wij spreken over ons volk en onze mensen, niet over rassen. Je huidskleur doet er niet toe. Mensen van vreemde afkomst die zich loyaal opstellen tegenover Vlaanderen, onze wetten naleven en bereid zijn onze taal te leren, zijn voor het Vlaams Belang volwaardige Vlamingen.

Bovendien erkennen we net de rijkdom van de verschillen tussen de vele volkeren in de wereld, en willen we die diversiteit behouden. Het globalisme wil dat iedereen op elkaar gaat lijken, wij willen als nationalisten dat elk volk zijn eigenheid kan behouden.

Uiteraard verzetten we ons tegen de massamigratie, maar dat heeft niets te maken met racisme. De integratieproblemen zijn nu al immens en een probleem los je niet op door het groter te maken. We pleiten dus voor een migratiestop. Niet uit racisme of haat jegens anderen, maar uit liefde voor onze mensen.

2. Het Vlaams Belang is ondemocratisch

Vlaams Belang is de enige partij die zich inzet voor de bescherming van de democratie en daarmee de stem van het volk serieus neemt. Wij zijn van mening dat enkel verkozen politici verantwoordelijk zouden moeten zijn voor het vormgeven van het beleid en dus in aanmerking zouden moeten komen voor ministerschappen. Daarnaast pleiten wij voor bindende referenda over belangrijke onderwerpen die direct invloed hebben op het leven van de bevolking, zoals migratie, asielcentra en gemeentefusies.

In tegenstelling tot onze democratische benadering beschouwen wij het cordon sanitaire, dat al meer dan 30 jaar in stand wordt gehouden door de gevestigde partijen, inclusief de N-VA, als ondemocratisch. Met het cordon mag geen enkele partij bestuursakkoorden of politieke afspraken afsluiten met het Vlaams Belang. In een ware democratie hoort vrije meningsuiting thuis en sluit je geen partij bij voorbaat uit nog voordat de kiezers hun stem hebben uitgebracht. Het is naar onze mening zorgwekkend dat de systeempartijen de stem van één miljoen Vlamingen (volgens recente peilingen) als irrelevant beschouwen, waardoor wij op deze wijze worden geboycot en gediscrimineerd. Deze opvatting delen wij niet alleen; tal van experts, variërend van professoren tot Wetstraatwatchers, hebben zich al tegen het cordon uitgesproken.

3. Het Vlaams Belang is tegen holebi’s

Voor het Vlaams Belang zijn holebi-rechten verworven rechten. Iedereen verdient zijn of haar geluk. Het is niet aan de politiek om zich over het persoonlijke leven van mensen uit te laten.

Veel holebi’s voelen zich trouwens niet vertegenwoordigd door de linkse woordvoerders van de zogenaamde “LGBTQIA+”-gemeenschap. Die activisten laten vaak uitschijnen dat als je holebi bent, je automatisch ook links moet zijn. Wie dat niet is, wordt zelfs actief uit die groepen geweerd. Dat is natuurlijk onzin en respectloos, want mensen zijn veel méér dan alleen hun geaardheid.

Het Vlaams Belang is bovendien de enige partij die de vinger op de wonde durft te leggen waar het gaat om geweld tegen holebi’s. In veel wijken kan je als holebi-koppel niet meer veilig hand in hand over straat wandelen zonder geconfronteerd te worden met scheldwoorden of erger. Daders van gaybashing zijn dan ook vaak radicale moslims die zich vanuit hun religieuze en culturele achtergrond agressief opstellen tegenover holebi’s. Voor ons moet zo’n vreselijk (straat)geweld hard en consequent bestraft worden.

4. Het Vlaams Belang wil vrouwen aan de haard

Het vooroordeel van ‘vrouw aan de haard’ is gebaseerd op ons partijprogrammapunt waarin we één van de ouders, zowel vader als moeder, de mogelijkheid willen bieden om enkele jaren thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen, waarbij we financiële ondersteuning bieden. De keuze om thuis te blijven, alsook de keuze tussen een voltijdse of deeltijdse loopbaan, is volledig vrij. Voor het Vlaams Belang staat keuzevrijheid centraal.

Een ander bewijs dat wij dé partij voor vrouwenrechten zijn, is het feit dat wij als enigen tegen de acceptatie van het symbool van vrouwenonderdrukking, namelijk de hoofddoek, zijn. Het Vlaams Belang verzet zich ook als enige tegen het open grenzen beleid, waarbij vrouwen door massamigratie te maken krijgen met culturen die de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw niet erkennen.

5. Het Vlaams Belang wil alle vreemdelingen buiten

Het Vlaams Belang wil de instroom van nog meer migranten verhinderen door een set aan maatregelen, die samen een migratiestop vormen. Tegelijk willen we het Vlaanderen van morgen bouwen met iedereen die hier vandaag al woont en zich Vlaming onder de Vlamingen voelt. Slechts met drie groepen mensen is dat niet mogelijk: mensen die hier zijn om een radicale vorm van de islam te verspreiden, mensen die hier zijn om gebruik te maken van onze sociale voorzieningen, en mensen die hier enkel criminele feiten plegen.

We vinden wel dat onze nationaliteit niet vrijblijvend mag zijn. Je moet ervoor werken, je moet je aanpassen aan onze samenleving en je moet je toekomst verbinden met die van ons volk. Daarom pleiten we ervoor de dubbele nationaliteit in principe af te voeren, zodat het duidelijk is dat je je volledig in onze samenleving inschrijft.

6. Het Vlaams Belang is tegen de Walen

De Vlaamse kiezer geeft al tientallen jaren blijk van een uitgesproken rechtse en Vlaamsgezinde stem, terwijl in Wallonië duidelijk linkse voorkeuren naar voren komen. Ondanks deze rechtse tendens in het stemgedrag, wordt ons beleid echter overwegend links ingevuld. Bovendien stromen er jaarlijks onbeperkte, ondoorzichtige en onvrijwillige miljarden euro’s aan transfers van Vlaanderen naar Wallonië, zonder dat Wallonië er sociaaleconomisch op vooruit lijkt te gaan (mede door dit linkse beleid). Het zijn deze argumenten die wegen als gronden voor onafhankelijkheid, niet een zogenaamde haat voor Walen of Wallonië. Wel integendeel, ook Wallonië zou er economisch op vooruit kunnen gaan bij een splitsing.

Wanneer het juiste moment aanbreekt en het Vlaams Parlement de soevereiniteitsverklaring afgeeft, zullen onderhandelingen tussen Vlaanderen en Wallonië aanvangen om tot een vreedzaam scheidingsverdrag te komen. Dit verdrag zal voornamelijk gunstig zijn voor Vlaanderen, maar ook Wallonië zal er wel bij varen. Na deze onderhandelingen zal Vlaanderen de onafhankelijkheid verklaren, vergezeld door de invoering van een eigen Vlaamse grondwet. Op deze manier willen we goede relaties met ons toekomstige buurland behouden, omdat de falende Belgische structuur niet noodzakelijk voor Wallonië geldt.

De Vlaamse onafhankelijkheidsscenario is dus allesbehalve chaotisch en er zijn ook geen internationaalrechtelijke obstakels. Het Handvest van de Verenigde Naties stelt immers in het eerste hoofdstuk dat elk volk het recht heeft op zelfbeschikking, terwijl het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadrukt dat het streven naar onafhankelijkheid als legitiem wordt beschouwd.

7. Het Vlaams Belang wil niet besturen

Politieke tegenstanders verwijten ons wel eens dat we niet willen besturen, maar dat is natuurlijk onzin. Wij zijn bereid onze verantwoordelijkheid te nemen en aan het bestuur deel te nemen. Maar anders dan andere partijen klampen we ons niet wanhopig vast aan de macht. Besturen is voor ons een middel om de Vlaamse belangen te verdedigen, geen doel op zich. We willen niet in een regering zitten om zo de eigen postjes te verzekeren. Wij willen dat onze mensen het beleid krijgen waarvoor ze stemmen: in de meerderheid als het kan, vanuit de oppositie als het moet. Wij willen daarom dat het ondemocratische cordon eindelijk gebroken wordt.

8. Het Vlaams Belang is een 1-themapartij

Dat het Vlaams Belang zich heeft geprofileerd als specialist op het gebied van migratie, hebben we bevestigd door de organisatie van een migratiecongres waar we onze 100 voorstellen tegen migratie hebben gelanceerd. Echter, beweren dat dit het enige onderwerp is dat wij belangrijk vinden, is niets meer dan een zoveelste leugen van onze tegenstanders. Naast het migratiecongres hebben wij ook congressen georganiseerd die gericht zijn op socio-economische en communautaire kwesties. Bovendien beschikken wij over tal van informatiebrochures die diverse onderwerpen behandelen, waaronder cultuur, gezin, landbouw, onderwijs, justitie, enzovoort. Deze kan je allemaal inkijken via de website van het Vlaams Belang (https://www.vlaamsbelangwinkel.org/collections/brochure).

Daarnaast hebben wij in de afgelopen jaren verschillende acties georganiseerd tegen overheidsbeslissingen en om specifieke groepen in de maatschappij te ondersteunen. Denk hierbij aan onze steunbetuigingen aan de zorgsector, het verzet tegen politiegeweld en de steun aan boeren, om er maar een paar te noemen. Het Vlaams Belang is een veelzijdige en professionele partij die oplossingen kan bieden voor de vele maatschappelijke problemen. Sterker nog, bijna al onze voorstellen worden vandaag al in verschillende landen van de Europese Unie uitgevoerd.

9. Het Vlaams Belang is een partij van proteststemmers

Het Vlaams Belang is niet de partij van het protest, maar van het alternatief. Alle andere partijen besturen op een of ander niveau met elkaar. De verschillen tussen de regeringspartijen zijn op veel vlakken niet groot en het beleid verschilt dan ook niet fundamenteel of de een dan wel de ander bestuurt. Kijk maar naar het migratiebeleid: of het nu Maggie De Block (Open Vld), Theo Francken (N-VA) of Nicole de Moor (cd&v) was die aan de knoppen zat, de massamigratie werd nooit fundamenteel bijgestuurd. Wij stellen een pakket aan maatregelen voor dat écht verandering kan brengen. Structurele oplossingen in plaats van gerommel in de marge.

Maar dat geldt niet enkel voor het migratiebeleid. Denk ook maar aan het energiebeleid waar we als enige consequent tegen de kernuitstap waren of het mobiliteitsbeleid waarbij we ons vanaf de eerste dag tegen de asociale LEZ verzet hebben. Het Vlaams Belang heeft een duidelijk en helder programma. Onze kiezers weten dan ook heel goed waarvoor ze stemmen – voor ander en beter beleid.

10. Het Vlaams Belang is extreem(-rechts)

In de media, op debatten of zelfs in je klaslokaal worden we door onze tegenstanders vaak ‘extreemrechts’ genoemd. Zijn wij wel echt extreem omdat we geen corrupte ministers zonder voorkeurstemmen willen? Of omdat we de migratiestroom willen stoppen om onze mensen en onze sociale zekerheid te beschermen? Misschien vinden ze ons anders extreem omdat we kritisch zijn tegenover de overdreven propaganda van de WOKE-ideologie, die de vrije meningsuiting bedreigt. Wij zijn niet de partijen die onze boeren aan de zijlijn hebben gezet of strenge klimaatmaatregelen hebben doorgedrukt, waardoor onze mensen in armoede terechtkomen, terwijl grote vervuilers zoals China en India onvoldoende worden aangepakt. Zoals je ziet, is het Vlaams Belang verre van extreem en stellen we het bestrijden van extreme systeempartijen als onze prioriteit.

11. Het Vlaams Belang is voorstander van een uitstap uit de Europese Unie

In tegenstelling tot wat onze tegenstanders beweren, is het Vlaams Belang geen voorstander van een vermeende ‘Vlexit’, oftewel het uittreden van Vlaanderen uit de Europese Unie (EU). We pleiten echter wel voor een fundamentele hervorming van de EU. De huidige Europese ‘superstaat’, die weinig respect toont voor de democratie en de publieke opinie in de lidstaten, moet plaatsmaken voor een confederaal Europa van vrije naties die samen afspraken maken. Voor Vlaanderen, als klein exportland, is een sterke economische samenwerking gunstig om onze belangen op mondiaal niveau beter te verdedigen.

De EU in haar huidige vorm is niet langer een gezond project. Ze gaat vaak in tegen democratische beslissingen van Europese volkeren, met name op het gebied van migratie, waar regelgeving lidstaten belemmert om zelf een kordaat immigratie- en inburgeringsbeleid te voeren. Regeringen die dit toch proberen, worden door de EU bekritiseerd en onderworpen aan strafprocedures, zoals bij Hongarije en Polen. Bovendien kost de huidige EU Vlaanderen meer geld dan het ons oplevert, waardoor we niet alleen de financiële melkkoe van België en Wallonië zijn, maar ook die van de EU. Om deze redenen is een hervorming van de EU nodig, gericht op een meer economisch en confederaal model.

12. Het Vlaams Belang is economisch links

Liberalen beweren wel eens dat het Vlaams Belang sociaaleconomisch links is, voor de communisten zijn we dan weer asociale kapitalisten. Ze hebben allebei ongelijk. Het Vlaams Belang heeft een gematigd, sociaal en realistisch economisch programma dat het klassieke welvaartsmodel wil herstellen.

Uit meerdere studies bleek dat we ons economisch in het politieke centrum bevinden. Economisch rechts pleit voor een zwakke sociale zekerheid en open grenzen in functie van de vrije markt. Dat vinden wij asociaal. Economisch links pleit dan weer voor een sterke sociale zekerheid en een quasi afschaffing van de grenzen. Dat is dan weer totaal onrealistisch. Een sterke sociale zekerheid is enkel mogelijk met sterke grenzen, en dat is waarvoor wij staan als nationalisten. Als we de sociale zekerheid voor onze mensen willen beschermen, moeten we stoppen het OCMW van heel de wereld te spelen.

13. Het Vlaams Belang is tegen het klimaat

Niet iedereen kan zich luxeproducten zoals een Tesla of dure zonnepanelen veroorloven. Toch proberen andere politici dergelijke ideologische en kostbare beslissingen door te drukken. Het Vlaams Belang is daarom tegen maatregelen die de energiearmoede bij gezinnen verder zouden verergeren. Betrouwbaarheid is van cruciaal belang; Vlaanderen moet in staat zijn om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie, zodat we niet afhankelijk zijn van onze buurlanden tijdens stroomschaarste of crisissituaties.

Tot slot moeten de genomen maatregelen positieve effecten hebben op het milieu en de vervuiling verminderen. Het sluiten van schone kernreactoren in Europa leidt echter tot de massale ontginning en verbranding van vervuilende bruinkool, uit angst voor energietekorten. Dit ‘groene’ beleid resulteert in minder energie, minder bossen, hogere energiekosten en een toename van de CO2-uitstoot. Wij zijn niet tegen het klimaat, maar wel tegen het dogmatisch doemdenken en klimaatfetisjisme.


Mocht je zelf nog een vraag hebben of iets nu wel of niet een standpunt is van het Vlaams Belang, aarzel dan niet om het ons te vragen.