Statuten

Vlaams Belang Jongeren vzw
Ondernemingsnummer: 0447.553.248
Madouplein 8, bus 6, 1210 Sint-Joost-ten-Node

TITEL I – BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1 – Benaming
De vereniging zonder winstoogmerk draagt voluit de naam ‘Vlaams Belang Jongeren’,  afgekort de naam ‘VBJ’ en wordt hierna als ‘de vereniging’ aangeduid.

Artikel 2 – Zetel
De zetel van de Vereniging is gevestigd in België, gelegen 1210 Brussel, Madouplein 8 bus 6 in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 3 – Duur
De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden door de Algemene Vergadering mits inachtneming van de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 en deze statuten.

Artikel 4 – Doel
§ 1. De vereniging heeft tot doel het verlenen van bijstand voor en de bevordering, ontwikkeling, en realisatie van het partijprogramma van het Vlaams Belang en in het bijzonder de thema’s die de jongeren aanbelangen, in de meest ruime zin. De vereniging houdt zich bezig met de (politieke) vorming van jongeren, het organiseren van activiteiten, acties en werving voor jongeren. Alsook het begeleiden van (lokale) jeugdinitiatieven en het groeperen van de jongeren van het Vlaams Belang, dit zowel op nationaal als lokaal vlak.

§ 2. De Vereniging heeft tot doel de verdediging van de rechten van de volkeren, de Mens, het Kind en de bestrijding van alle vormen van discriminatie.

§ 3. Hiertoe kan zij allerlei initiatieven nemen (vormingsdagen, activiteiten, debatten, gespreksavonden, studiedagen, kaderweekeindes, zomeruniversiteit, het uitgeven van publicaties,…) en zal zij alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten zowel in eigendom als op een andere wijze, alsook alle diensten inrichten, die nodig zijn of nuttig zijn voor haar werking.

TITEL II – LEDEN

Artikel 5 – Leeftijdsvereiste
Enkel natuurlijke personen die de volle leeftijd van eenendertig jaar nog niet bereikt hebben kunnen lid worden.
Leden die de leeftijd van eenendertig jaar bereiken verliezen van rechtswege hun hoedanigheid als lid.

Artikel 6 – Soorten
De vereniging bestaat uitsluitend uit volgende categorieën van leden:

 • Effectieve leden: dit zijn volwaardige leden van de algemene vergadering die beschikken over de volheid van rechten en alle plichten voorzien door de wet en deze statuten. Het zijn de stichters en allen die nadien als effectief lid aanvaard werden door de algemene vergadering én niet vrijwillig zijn uitgetreden, overleden of onvrijwillig werden ontslagen. Zij worden als dusdanig vermeld op de ledenlijst van de algemene vergadering.
 • Toegetreden leden: dit is eenieder die de doelstelling en de statuten van de vereniging onderschrijft en lid is van VBJ. Toegetreden leden zijn geen volwaardige leden van de algemene vergadering en beschikken slechts over rechten en plichten in zoverre daar expliciet wordt in voorzien door deze statuten.

Artikel 7 – Aantal
Het maximum aantal effectieve leden is onbeperkt. Het minimum aantal leden moet ten minste vier bedragen.
Het maximum aantal toegetreden leden is onbeperkt. Er moet geen minimum aantal passieve leden worden voorzien.

Artikel 8 – Bijdrage
De jaarlijkse bijdrage wordt door de algemene vergadering bepaald en kan niet meer dan vijfentwintig euro bedragen.

TITEL III – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9 – Bevoegdheid
De algemene vergadering heeft behoudens de in de statuten vermelde bevoegdheden steeds de volgende wettelijke bevoegdheden:

 • de wijziging van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen,
 • de ontbinding van de vereniging,
 • de uitsluiting van een lid
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
 • alle gevallen waarin deze statuten dat vereisen,
 • het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement.

Artikel 10 – Samenstelling
§1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging. Elk effectief lid beschikt over één stem. Elk effectief lid mag zich door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht. Elk effectief lid mag over meerdere volmachten beschikken. Deze volmacht wordt steeds aan de notulen gehecht. Toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

§ 2. De algemene vergadering kiest onder haar leden een voorzitter en een secretaris die van rechtswege dezelfde hoedanigheid bekleden in de raad van bestuur. De benoemingen gelden voor onbepaalde duur en zijn onbeperkt hernieuwbaar.

Artikel 11 – Verwerven van hoedanigheid van lid van de algemene vergadering
De kandidaat-effectieve leden dienen hun kandidatuur per brief of e-mail over te maken aan de voorzitter van de raad van bestuur die de kandidaturen voorlegt aan de eerstvolgende algemene vergadering. De aanvaarding van kandidaat-effectieve leden door de algemene vergadering gebeurt met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen van stemgerechtigde aanwezigen en door een schriftelijke volmacht vertegenwoordigde leden. De negatieve beslissing van de algemene vergadering wordt door de voorzitter van de raad van bestuur binnen veertien dagen per brief of e-mail gemeld aan het kandidaat-effectief lid.  De algemene vergadering is niet verplicht zijn beslissing te motiveren tegenover kandidaat-effectieve leden of derden. In voorkomend geval kan een kandidaat-effectief lid geen beroep aantekenen tegen de beslissing. In elk geval is het niet ontvangen van een antwoord binnen drie maanden na kandidatuurstelling gelijk te stellen aan de kennisgeving van een weigeringsbeslissing.

Artikel 12 – Verliezen van hoedanigheid van lid van de algemene vergadering
§ 1 De hoedanigheid van lidmaatschap wordt verloren op één van volgende wijzen:

 • vrijwillig ontslag,
 • onvrijwillige uitsluiting overeenkomstig artikel 12 van de wet van 27 juni 1921,
 • overlijden, persoonlijk faillissement, onbekwaamverklaring of onder voorlopig bewind-stelling.

Bij verlies van de hoedanigheid die de opname als lid rechtvaardigde, wordt het lid geacht vrijwillig ontslag te nemen, zo niet wordt de procedure tot onvrijwillige uitsluiting opgestart.

§ 2 Het staat elk lid vrij uit de vereniging vrijwillig te treden. Effectieve leden doen dit door het ontslag per brief of e-mail over te maken aan de voorzitter van de raad van bestuur, hetgeen onherroepelijk en definitief alle gevolgen van het verlies van lidmaatschap van de vereniging teweegbrengt. Toegetreden leden doen dit door het ontslag per brief of e-mail over te maken aan de voorzitter van de raad van bestuur, hetgeen onherroepelijk en definitief alle gevolgen van het verlies van lidmaatschap van de vereniging teweegbrengt.

§ 3 Het recht van de algemene vergadering om leden onvrijwillig uit te sluiten op grond van § 1 van onderhavig artikel kan gebeuren in het belang van de vereniging of indien het lid niet langer voldoet aan de voorwaarden die het lidmaatschap in eerste instantie mogelijk maakten. De algemene vergadering is soeverein in het beoordelen van het belang van de vereniging. De procedure kan worden opgestart bij eenvoudig besluit van de algemene vergadering met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de stemgerechtigde aanwezige en door een schriftelijke volmacht vertegenwoordigde leden, of bij beslissing van de raad van bestuur of van zijn voorzitter. In voorkomend geval dient het uit te sluiten lid te zijn gehoord dan wel de mogelijkheid te worden geboden zich schriftelijk of mondeling te verdedigen. Indien het de uitsluiting van een effectief lid betreft dan verliest het betrokken lid wegens belangenconflict van rechtswege elk stemrecht inzake de onvrijwillige uitsluiting van hemzelf. De algemene vergadering kan alleen over de uitsluiting van leden besluiten wanneer ten minste de helft van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn door een schriftelijke volmacht. De onvrijwillige uitsluiting kan alleen worden aangenomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van effectieve leden op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd door een geschreven volmacht.

§ 4 Het lidmaatschap van de leden neemt alleszins van rechtswege een einde indien het lid overlijdt, failliet, onbekwaam of onder enige vorm van bewind gesteld wordt. Bij onwil van het lid in kwestie kan de procedure naar analogie van § 3 van onderhavig artikel worden opgestart.

§ 5 Voormalige leden, of hun rechthebbenden, kunnen onder geen enkel beding aanspraak maken op het vermogen van de vereniging, op teruggave van bijdragen dan wel op enige andere vergoeding voor prestaties en aanbrengsten, evenmin een afschrift of mededeling van de rekeningen, verzegeling van de goederen van de vereniging of het opmaken van een inventaris vorderen. De hiervoor aangegeven situaties en rechtstoestanden gelden ten exemplatieven titel in die zin dat uitgesloten of uitgetreden leden alsmede hun rechtsopvolgers in de ruime zin van het woord elk recht, maatregel of zeggenschap opzichtens de vereniging verliezen vanaf het ogenblik van de aanvraag door de raad van bestuur of algemene vergadering tot uitsluiting van het bewuste lid of de aanvraag tot uittreding of ontslag door het lid zelf.

Artikel 13 – Soorten
§ 1 Een gewone algemene vergadering zal ten minste eenmaal per jaar statutair worden samengeroepen door de raad van bestuur in de loop van de eerste helft van het kalenderjaar voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het daaropvolgende jaar.

§ 2 Een buitengewone algemene vergadering kan worden samengeroepen door de raad van bestuur op gelijk welk moment gedurende het jaar in voorkomende gevallen: ofwel in de gevallen bepaald bij de wet; ofwel in de gevallen die statutair werden voorzien; ofwel op eigen initiatief wanneer de werking van de vereniging dit vereist, ofwel wanneer ten minste één vijfde van de effectieve leden van de algemene vergadering hierom vraagt.

Artikel 14 – Procedure voor samenroeping
§ 1 Alle effectieve leden worden ten minste veertien dagen voor de gewone algemene vergadering per brief of e-mail opgeroepen door de raad van bestuur, die de datum van de algemene vergadering vastlegt binnen de grenzen voorzien door de wet en deze statuten. De agenda wordt in consensus vastgesteld door de raad van bestuur en bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één vijfde van de effectieve leden, wordt op de agenda gebracht en behandeld zelfs indien het voorstel uiterlijk tien dagen vóór de algemene vergadering ter kennis werd gebracht van de raad van bestuur. De raad van bestuur verzendt de nieuwe agenda aan alle effectieve leden uiterlijk acht dagen vóór de algemene vergadering. Het besluit om toegetreden leden al dan niet uit te nodigen tot bijwonen van de algemene vergadering zonder stemrecht wordt genomen door de raad van bestuur. In voorkomend geval dienen ook zij de agenda te ontvangen. Zij kunnen geen voorstellen op de agenda plaatsen en kunnen zich niet laten vervangen bij volmacht.

§ 2 De in vorig lid bepaalde procedure en termijn geldt eveneens voor de oproeping tot een buitengewone algemene vergadering. De raad van bestuur beschikt over de bevoegdheid tot het samenroepen van een buitengewone algemene vergadering in de gevallen die zij spoedeisend of van groot belang achten.

Artikel 15 – Procedure voor besluitvaardigheid
De algemene vergadering kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn d.m.v. een geschreven volmacht, tenzij de wet of deze statuten in een bijzondere meerderheid hiervoor voorzien.

Artikel 16 – Procedure voor besluitvorming
§ 1 De algemene vergadering kan slechts op rechtsgeldige wijze besluiten nemen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van effectieve leden op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd d.m.v. een geschreven volmacht, tenzij de wet of deze statuten in een bijzondere meerderheid hiervoor voorzien. Elke stem is gelijk in waarde. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter echter doorslaggevend.

§ 2 Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden. Enkel bij twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van effectieve leden op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd d.m.v. een geschreven volmacht, kan ter vergadering een nieuw bijkomend punt op de agenda worden geplaatst en behandeld, op voorwaarde dat dit punt geen bijzondere meerderheid, vereist conform de wet of deze statuten, behoeft.

§ 3 Het aantal onthoudingen of ongeldige stemmen wordt niet meegerekend voor het bepalen van de meerderheid zoals voorzien in onderhavig artikel.

Artikel 17 – Bijzondere procedure: statutenwijziging
§ 1 Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten indien de statutenwijziging uitdrukkelijk werd vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of d.m.v. een geschreven volmacht geldig vertegenwoordigd zijn. De wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of d.m.v. een geschreven volmacht geldig vertegenwoordigde effectieve leden.

§ 2 Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of d.m.v. een geschreven volmacht geldig vertegenwoordigde effectieve leden indien ten minste twee derde van de effectieve leden op de vergadering aanwezig of d.m.v. een geschreven volmacht geldig vertegenwoordigd zijn.

§ 3 Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de effectieve leden aanwezig of d.m.v. een geschreven volmacht geldig vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het eerste of het tweede lid ongeacht het aantal aanwezige of d.m.v. een geschreven volmacht vertegenwoordigde effectieve leden. De tweede vergadering kan ten vroegste zestien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

§ 4 Het aantal onthoudingen of ongeldige stemmen wordt niet meegerekend voor het bepalen van de meerderheid zoals voorzien in onderhavig artikel.

Artikel 18 – Verslag
Een lid van de raad van bestuur notuleert elke algemene vergadering. Binnen de maand na de algemene vergadering wordt een besluitenverslag opgesteld en door de voorzitter van de raad van bestuur verzonden aan alle effectieve leden van de algemene vergadering.  Het verslag wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

TITEL IV – RAAD VAN BESTUUR

Artikel 19 – Interne beslissingsbevoegdheid
§ 1 De raad van bestuur bezit als college de meest uitgebreide bevoegdheid aangaande het bestuur van de vereniging. Zij kan alle rechtshandelingen en daden stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering werden voorbehouden

§ 2 De raad van bestuur kan in het bijzonder volgende rechtshandelingen stellen:

 • aangaande het dagelijks bestuur van de vereniging, dit zijn handelingen of verrichtingen die door het dagelijkse leven van de vereniging worden vereist en frequent voorkomen of die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen,
 • aangaande het financieel beleid van de vereniging,
 • aangaande het beheer van goederen en diensten van de vereniging,
 • aangaande de vertegenwoordiging van de vereniging bij (buiten)gerechtelijke handelingen,
 • aangaande de delegatie van beslissingsbevoegdheid van de vereniging,
 • aangaande de delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vereniging,
 • aangaande het personeelsbeleid van de vereniging, dit is de aanwerving van personeel, bepaling en wijziging van arbeidsvoorwaarden, behandeling van arbeidsgeschillen en ontslag van personeelsleden,
 • aangaande het invoeren en wijzigen van een huishoudelijk reglement uitsluitend betreffende de haar opgedragen bevoegdheden,
 • aangaande de naleving van wettelijke en statutaire verplichtingen door de vereniging,
 • aangaande het bijeenroepen van de algemene vergadering van de vereniging.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 20 – Delegatie van interne beslissingsbevoegdheid
§ 1 Wat betreft het dagelijks bestuur, zoals voorzien in § 2 van artikel 18 van deze statuten, kan de raad van bestuur deze delegeren bij gewone meerderheid van stemmen. Deze delegatie kan geschieden aan één persoon afzonderlijk of aan meerdere personen gezamenlijk. De raad van bestuur kan te allen tijde deze delegatie van het dagelijks bestuur beëindigen bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van de delegatie van het dagelijks bestuur moet steeds nauwkeurig worden bepaald. De delegatie moet steeds worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad om rechtsgeldig te kunnen zijn en volgende elementen bevatten: identiteit van de perso(o)n(en); functiebepaling van de perso(o)n(en); begin en einde van de delegatie. Een dergelijke delegatie van het dagelijks bestuur brengt in geen enkel geval de hoedanigheid van bestuurder tot stand, maar laat tevens de voorafgaandelijke hoedanigheid van bestuurder, indien voorkomende, ongemoeid.

§ 2 Wat betreft het dagelijks bestuur, zoals voorzien in § 2 van artikel 18 van deze statuten, kan dit steeds door de voorzitter van de raad van bestuur alleen worden behartigd. Het kan verder steeds door twee leden van de raad van bestuur gemeenschappelijk worden behartigd.

Artikel 21 – Verwerven van hoedanigheid van bestuurslid
§ 1 De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering onder haar effectieve leden bij gewone meerderheid. De benoeming geldt voor een onbepaalde duur en is onbeperkt hernieuwbaar. De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie personen waarbij het aantal bestuurders steeds minder bedraagt dan het aantal personen dat de hoedanigheid bezit van lid van de algemene vergadering. De hoedanigheid van bestuurder wordt niet bezoldigd.

§ 2 De voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering zijn van rechtswege bestuurders in dezelfde hoedanigheid. Geen enkel van de twee voormelde bestuursfuncties mogen gecumuleerd worden.

Artikel 22 – Verliezen van hoedanigheid van bestuurslid
§ 1 De hoedanigheid van lidmaatschap wordt verloren op één van volgende wijzen:

 • vrijwillig ontslag door een lid,
 • onvrijwillige ontslag door de algemene vergadering,
 • overlijden, persoonlijk faillissement, onbekwaamverklaring of onder voorlopig bewind-stelling van een lid.

§ 2 Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen uit de raad van bestuur door middel van een mededeling per brief of e-mail aan de raad van bestuur.

§ 3 De raad van bestuur kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden afgezet of ontslagen door een de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

§ 4 Het mandaat van een bestuurder wordt geacht van rechtswege beëindigd te zijn indien de betrokken bestuurder overlijdt, failliet of onbekwaam verklaard wordt of onder enige andere vorm van bewind gesteld wordt. Het verzuimen tot het bijwonen van twee opeenvolgende bestuursvergaderingen zonder gewettigde reden kan afzetting tot gevolg hebben vanwege de algemene vergadering. Bij onwil kan de algemene vergadering de bepalingen van § 3 van onderhevig artikel toepassen.

§ 5 Door het verlies van hoedanigheid van lid verliest elke bestuurder van rechtswege én met onmiddellijke ingang alle bevoegdheden. De voorzitter van de raad van bestuur zal binnen de maand na vaststelling van verlies van hoedanigheid van lidmaatschap van een bestuurder een buitengewone algemene vergadering samenroepen die moet plaatsvinden binnen de drie maand na vaststelling.

Artikel 23 – Soorten
§ 1 Een gewone raad van bestuur zal minstens eenmaal per kwartaal worden samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur die de datum van de raad van bestuur vastlegt binnen de grenzen voorzien door de wet en deze statuten.

§ 2 Een buitengewone raad van bestuur kan worden samengeroepen telkens wanneer het belang van de vereniging dit vereist en steeds in spoedeisende omstandigheden, door de voorzitter van de raad van bestuur of op verzoek van twee bestuursleden.

 Artikel 24 – Procedure voor samenroeping
§ 1 Alle leden worden ten minste één week voor de gewone raad van bestuur uitgenodigd per brief of per e-mail. Tegelijkertijd wordt de agenda van de vergadering meegedeeld op het moment van de uitnodiging. Elke bestuurder kan bijkomende agendapunten op de agenda plaatsen tot uiterlijk drie dagen vóór de vergadering. De agenda van de raad van bestuur wordt definitief opgesteld door de voorzitter twee dagen vóór de vergadering en meegedeeld aan de overige bestuurders.

§ 2 De in vorig lid bepaalde procedure geldt eveneens voor de oproeping tot een buitengewone raad van bestuur, in zoverre onderhavige paragraaf niet afwijkt van § 1 van onderhavig artikel. Alle leden worden ten minste één dag voor de buitengewone raad van bestuur uitgenodigd. Er kunnen geen bijkomende agendapunten op de agenda worden geplaatst.

Artikel 25 – Procedure voor besluitvaardigheid
De raad van bestuur kan als college slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van de bestuursleden op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn d.m.v. een geschreven volmacht, tenzij de wet of deze statuten in een bijzondere meerderheid hiervoor voorzien.

Artikel 26 – Procedure voor besluitvorming
§1 De raad van bestuur beslist als college steeds bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en d.m.v. een geschreven volmacht geldig vertegenwoordigde leden, tenzij in de wet of deze statuten in een andere regeling wordt voorzien. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Het geven van een geschreven volmacht is toegestaan. Enkel een bestuurder kan bij volmacht stemmen namens één of meerdere andere bestuurders of hem of haar vertegenwoordigen.

§ 2 Het aantal onthoudingen of ongeldige stemmen wordt niet meegerekend voor het bepalen van de meerderheid zoals voorzien in onderhavig artikel.

Artikel 27 – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
§ 1 De raad van bestuur bezit als college de meest uitgebreide bevoegdheid aangaande het vertegenwoordigen van de vereniging m.b.t. haar beslissingsbevoegdheid zoals bepaald in artikel 18 van deze statuten. De vereniging wordt alleszins in elk geval steeds geldig vertegenwoordigd tegenover derden door de handtekening van de voorzitter en van twee bestuurders. Zij vertegenwoordigen hierdoor officieel de raad van bestuur als orgaan van vertegenwoordiging van de vereniging en oefenen aldus de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid uit.

§ 2 Wat betreft de vertegenwoordiging van de vereniging bij financiële verbintenissen, zoals vermeld in §2 van artikel 18 van deze statuten, mogen alle betalingen, kwitanties, ontvangstbewijzen en financiële verrichtingen namens de vereniging worden ondertekend door de voorzitter, door de penningmeester of door de secretaris waarbij elk van deze mandatarissen over een onbeperkte financiële bevoegdheid beschikt.

§ 3 Wat betreft de vertegenwoordiging van de vereniging bij gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, zoals vermeld in § 2 van artikel 18 van deze statuten, volstaat de handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur, de handtekening van een dagelijks bestuurder dan wel bij ontstentenis hiervan de handtekening van twee bestuurders, teneinde alle mogelijke procedures in de ruimste zin van het woord te initiëren of te benaarstigen.

Artikel 28 – Werking
§ 1 De raad van bestuur kan werkgroepen en adviesorganen oprichten van tijdelijk of permanent karakter en is volledig vrij in de organisatie ervan.

§ 2 Het is de raad van bestuur toegestaan om in een eigen huishoudelijk reglement te voorzien en hierin verdere bepalingen op te nemen m.b.t. de plaats, tijdstip en regelmaat van vergaderingen van de raad van bestuur.

Artikel 29 – Interne verantwoordelijkheid
De raad van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering en moet verslag uitbrengen over haar activiteiten. Zij sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor dewelke ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 30 – Externe aansprakelijkheid
Door de bestuurders wordt geen enkele persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen ten gunste van de vereniging. Hun aansprakelijkheid blijft beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht.

Artikel 31 – Verslag
Een lid van de raad van bestuur notuleert elke raad van bestuur. Binnen de veertien na de algemene vergadering wordt een besluitenverslag opgesteld en door de voorzitter van de raad van bestuur verzonden aan alle leden van de raad van bestuur. Het verslag wordt op de volgende raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Na goedkeuring wordt het ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur en door de laatstgenoemde bijgehouden.

TITEL V. – BEGROTING EN JAARREKENINGEN

Artikel 32 – Boekhouding
§ 1 Het boekhoudkundige jaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

§ 2 Op het einde van elk boekhoudkundig jaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het voorbije jaar afgesloten en de begroting voor volgend jaar opgemaakt.

§ 3 De jaarrekening van het voorbije boekjaar en begroting voor het toekomstige jaar worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering tijdens de eerste statutair verplichte algemene vergadering van het kalenderjaar onderworpen.

§ 4 De boekhouding wordt bij voorkeur driemaandelijks door de raad van bestuur besproken, geverifieerd, geëvalueerd en goedgekeurd.

Artikel 33 – Rekeningen en begroting
De rekeningen en de begroting worden ten minste veertien dagen voor de jaarlijkse algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden. Uitsluitend de effectieve leden kunnen inzage vorderen van al de bescheiden waarop deze rekeningen en begroting zijn gesteund, inzage vorderen van de boekhoudkundige stukken van de vereniging op de zetel van de vereniging.

Artikel 34 – Vermogen
Een eventueel batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden worden uitgekeerd aan de leden. De leden kunnen nooit aanspraak maken op het vermogen of een bestanddeel van de vereniging.

Artikel 35 – Commissarissen-revisoren
§ 1 De algemene vergadering kan, te allen tijde en indien voldaan is aan de wettelijke bepalingen terzake, besluiten om één commissaris afzonderlijk, of een college van commissarissen dat minstens uit drie natuurlijke personen bestaat, aan te stellen met als opdracht de rekeningen en begroting te controleren. De identiteit van deze perso(o)n(en) dient te worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, evenals de datum waarop deze opdracht aanvangt, de duur van de opdracht en de draagwijdte van de opdracht.

§ 2 De wettelijke en statutaire bepalingen inzake de benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de leden van de raad van bestuur zijn op gelijke wijze van toepassing op de commissaris of het college van commissarissen.

Artikel 36 – Dubbele boekhouding
De vereniging is verplicht haar boekhouding te voeren conform het systeem van de dubbele boekhouding en maakt haar jaarrekening op overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen.

TITEL VI – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 37 – Ontbinding
Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinden slechts worden besloten door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 e.v. van de wet van 29 juni 1922 en overeenkomstig deze statuten onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.

Artikel 38 – Vereffening
In geval van vrijwillige ontbinding zullen één of meerdere bestuurders van de vereniging als vereffenaars optreden. De vereniging wordt niet ontbonden door het ontslag, overlijden of uittreden van een effectief lid in zoverre het aantal effectieve leden daardoor niet minder van vier zou bedragen gedurende een periode van meer dan één jaar.

Artikel 39 – Bestemming van het vermogen
In geval van ontbinding van de vereniging zal, na aanzuivering van het passief, de bestemming van de goederen worden bepaald door de algemene vergadering. In elk geval dient de bestemming zoveel als mogelijk overeenstemmend te zijn met het doel van de te ontbinden vereniging zelf zodat het vermogen bij voorrang toebedeeld zal worden aan andere verenigingen of (rechts)personen die dezelfde doelstellingen nastreven. De vereffenaars hebben de plicht om – zelfs in geval van gerechtelijke ontbinding – de algemene vergadering samen te roepen teneinde een beslissing uit te lokken aangaande de toebedeling van het vermogen. De beslissing wordt alsdan genomen door de aanwezige effectieve leden bij gewone meerderheid, en bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn.

Op deze pagina vindt u de statuten van de Vlaams Belang Jongeren zoals ze in het Staatsblad zijn verschenen.