24 BREEKPUNTEN VOOR 2024

 • “De jeugd is de toekomst” is voor ons véél meer dan louter een slogan. De toekomst van de Vlaamse jeugd ligt volgens VBJ in een vrij en onafhankelijk Vlaanderen. Sleutelbegrippen voor een hechte gemeenschap zijn kennis van taal en samenleving, participatie in de maatschappij en het naleven van de kernwaarden die in het DNA van onze samenleving zitten. Met dat laatste in het achterhoofd stellen we onomwonden dat de massale migratie een mislukking geweest die enorme maatschappelijke problemen zoals werkloosheid, criminaliteit en extremisme met zich heeft meegebracht. Het mag dan ook niemand verrassen dat het VBJ daarom pleit voor een onmiddellijke migratiestop.
 • Een belangrijk aspect van burgerschap is dat burgers op zijn minst het gevoel moeten hebben dat politiek een zaak van gewone burgers is, waarop ook zij enige impact kunnen uitoefenen. Dat kan door zich politiek te engageren. Politiek engagement is zeker en ook een jongerenzaak. ‘Politiek’ vatten wij als VBJ veel ruimer op dan alleen maar het ritueel van om de vier jaar naar het stemlokaal te trekken. Doorgaans betekent politiek het geheel van gedragingen van burgers dat gericht is op het direct of indirect beïnvloeden van de overheid en haar beleid. Die beïnvloeding kan verschillende vormen aannemen: stemmen, lid worden van een politieke partij, opkomen bij de verkiezingen, oppositie voeren, proberen de publieke opinie te bespelen… VBJ vindt het de normaalste zaak van de wereld dat jongeren aan politiek kunnen en mogen doen en engageert zich ten volle om dat recht te vrijwaren.
 • Maar al te vaak zien overheden jongeren nog steeds als een probleem, terwijl ze blind blijven voor de mogelijkheden die jongeren kunnen bieden. Daarom breekt VBJ een lans voor een beleid op maat van de jongeren, zeker en vooral op lokaal vlak. De ervaringen en standpunten van jongeren verdienen échte politieke erkenning. De jongeren worden al veel te lang naar de mond gepraat, maar niet voor volwaardig aanzien. De meningen van kinderen en jongeren worden tot op vandaag onvoldoende gehoord en hun belangen worden lang niet altijd zorgvuldig genoeg afgewogen. VBJ vraagt een formele jongerentoets voor beleidsinitiatieven op alle niveaus. Op Vlaams niveau bestaat reeds de kinder‐ en jongeren‐effectrapportage. Voor regelgeving die een impact heeft op kinderen en jongeren worden de effecten voor deze doelgroep in kaart gebracht. De Vlaams Belang Jongeren willen ook op gemeentelijk niveau de creatie van een gelijkaardig instrument. Alleen zo zorg je voor een echte jongerenreflex bij alle beleidsmakers.
 • Op het gebied van jeugdparticipatie is het meer dan eens voorgekomen dat een goedbedoeld initiatief van een gemeente op niets uitliep. Zo heeft bijvoorbeeld het oprichten van een jeugdgemeenteraad weinig zin als er niet daadwerkelijk wordt ingespeeld op de vragen en dossiers die bij de jeugd leven. De lokale jeugdraad is en blijft volgens ons hét instrument om jongeren bij lokaal beleid te betrekken. Wij eisen dan ook dat ze voor belangrijke, jeugd gerelateerde  dossiers en de opmaak van een jeugdbeleidsplan steeds verplicht moeten geraadpleegd worden.
  De participatie van kinderen en jongeren moet geformaliseerd, verplicht en controleerbaar blijven. In de marge hiervan pleiten wij ook voor échte Vlaamse jeugdraad die in tegenstelling tot de huidige, representatief wordt samengesteld en waar betutteling of ‘bijsturing’ vanuit het Vlaamse niveau uit den boze is.
 • Verder eisen we dat iedere Vlaamse gemeente moet beschikken over een eengemaakt jeugdloket waar jongeren terecht kunnen met al hun aanvragen voor verschillende activiteiten en initiatieven. Maar ook voor alle mogelijke jeugd gerelateerde informatie of vragen.
 • Jongeren moeten nog meer worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan het beleid in de eigen gemeente. Met de organisatie van jongerenparticipatiemomenten – liefst opgezet door de plaatselijke jeugdraad – wakkeren we het burgerschap van onze jeugd aan. Wij geven hen daarmee de kans om concrete voorstellen te doen voor hun buurt of wijk. Zeker als het gaat om zaken die de jeugd rechtstreeks aanbelangen: sportinfrastructuur, speelpleinen, jeugdhuiswerking.
 • Overheden van elk bestuursniveau in Vlaanderen dienen er zorg voor te dragen dat ze klaar en helder met de jongeren communiceren en dat in de taal en met de technologieën die jongeren dagdagelijks gebruiken: WhatsApp, Facebook, Instagram. Bovendien breken wij een lans om een vierde telecomspeler toe te laten met als doel de hoge prijs van mobiele telefonie en internet te drukken en zo op het niveau van onze buurlanden te komen.
 • Wij bepleiten een heroriëntering van het Vlaamse jeugdwerkbeleid, dat in onze ogen de laatste jaren vooral is uitgegroeid tot een Verhaal van de Gemiste Kansen. De Vlaamse overheid moet volgens ons op de eerste plaats durven investeren in het jeugdwerk. Investeren, op een duurzame, planmatige manier. Niet alleen met tijdelijke projecten maar met structurele stimulansen en inspanningen. En dat op de eerste plaats door goede en bindende afspraken te maken met jeugdorganisaties, gebaseerd op vertrouwen en zekerheid.
 • Daarbij is er uiteraard geen plaats meer voor als jeugdwerk gecamoufleerde linkse of extreemlinkse agitprop. Telkens weer moeten we vaststellen dat bepaalde sectoren en organisaties misbruikt worden voor extreemlinkse indoctrinatie of het opdringen van maatschappijvisies waar het overgrote deel van de Vlaamse jongeren niets, maar dan ook écht niets van wil weten. Voor alle duidelijkheid: zij die zich hierin willen uitleven mogen dat gerust verder doen, maar zonder overheidssteun. Draai de subsidiekranen dicht voor linkse propaganda.
 • De jeugdzorg blijft vierkant draaien in ons land. Dat is volstrekt onaanvaardbaar en bijgevolg voor VBJ een absolute beleidsprioriteit. Er wordt bovendien naar ons aanvoelen in de sector te veel aan ‘cherry picking’ gedaan. Hulpaanbieders willen wel eenvoudige gevallen behandelen maar verwijzen voor meer complexere problemen geregeld veel te snel door naar gespecialiseerde instellingen. Het gevolg van die praktijk is dat veel instellingen het water aan de lippen staat en de wachttijden voor hen die écht dringend aan hulp toe zijn blijven oplopen. VBJ pleit voor een betere triage van de dossiers. Een goede selectie en bewuste afweging leidt zo tot een betere verdeling van de beperkte middelen.
 • Kinderen en jongeren hebben recht op degelijke bescherming en zorg en dat bij alle acties en initiatieven met betrekking tot kinderen of jongeren, ongeacht of die genomen worden door overheidsinstanties of particuliere instellingen. Daarbij moeten steeds, volgens VBJ, de belangen van de kinderen of jongeren voorop staan. De aanpak van de kinderarmoede zou één van de belangrijkste beleidsprioriteiten in ons land moeten zijn. De Vlaams Belang Jongeren willen dan ook dat de bestrijding van kinderarmoede en sociale uitsluiting (eindelijk) hoog op de politieke agenda komt.
 • Geweld en zeker zinloos geweld blijkt, zeker bij jongeren, in de lift te zitten. Volgens VBJ is er beslist en dringend behoefte aan een systematische en hardere aanpak van zinloos geweld, maar ook van vandalisme en zogenaamd ‘klein crimineel gedrag’. Er moet een duidelijke lijn getrokken worden over wat wel en wat niet mag. En daarbij moet ook heel duidelijk worden gemaakt wat degene die de regels, overtreedt kan verwachten. Wat zinloos geweld en vandalisme betreft pleit VBJ voor een nultolerantie. Wie die overlast veroorzaakt, zich aan vandalisme vergrijpt, gewelddelicten pleegt of voor de criminaliteit kiest, moet gestraft worden, waarbij de minimumstraffen fors omhoog moeten. Jongeren komen in hoofdzaak vaak in het nieuws als ‘probleemveroorzakers’, maar daarnaast worden ze ook vaak het slachtoffer van geweld en criminaliteit. En precies dat wordt maar al te vaak vergeten. Wij vragen dan ook een betere en adequate slachtofferhulp en -begeleiding.
 • VBJ zetten ten volle in op drugpreventie. Daarvoor doen we niet alleen een beroep op de lokale politie en gemeentelijke drugspreventiemedewerkers maar in de eerste plaats op de jongeren zélf die permanent dienen gesensibiliseerd te worden. Nultolerantie voor illegale drugs is de enige oplossing.
 • Cultuur is een basisrecht. Ook voor jongeren. Wij willen dat er meer aandacht wordt besteedt aan cultuur door en voor jongeren en aan talentontwikkeling. Alle onderzoeken tonen keer op keer aan dat hoe jonger je aan cultuur begint, hoe groter de impact op de latere cultuurparticipatie. De invloed van het gezin blijkt hierin erg bepalend, maar ook de eigen opbouw van ‘cultureel kapitaal’ en het feit of je al dan niet cultuureducatie genoten hebt tijdens de kindertijd en jeugd. Logisch dat wij dan ook zoveel mogelijk aandacht hiervoor vragen. Cultuurbeleving is echter lang niet voor alle jongeren betaalbaar. Waarom zou aan jongeren die aangeven een interesse in cultuur te hebben niet een cultuurbudget worden gegeven? Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een cultuurbelevingspas voor alle 18-jarigen.
  Wij bepleiten niet alleen de uitbouw van het lokale kunstonderwijs maar jong, creatief en artistiek talent in onze lokale gemeenschap moet volgens ons altijd en ten volle kunnen rekenen op kwaliteitsvolle infrastructuur en logistieke steun.
 • Sport is een basisrecht. Ondanks de investeringen van de laatste jaren is er in heel wat gemeenten en steden nog steeds een cruciaal gebrek aan sportfaciliteiten. Het gebeurt soms dat er wachtrijen voor sportclubs ontstaan, waardoor jongeren op straat moeten ronddolen. Dat kan niet de bedoeling zijn.  Investeer vooral in moderne sportinfrastructuur: architecturaal degelijk, maar ook multifunctioneel, en bruikbaar voor iedereen. Moderne, flexibele en deelbare infrastructuur waar iedereen terecht kan. En voorzie meteen ook in iedere gemeente in duurzame buiten-fitnesstoestellen of fit-o-meters die jong en oud kunnen gebruiken.
 • Het creëren van een verkeersveilige schoolomgeving door samenwerking van school, kinderen, ouders en gemeente. ‘Verkeersles’ moet structureel worden aangeboden in het basisonderwijs en bijgevolg ingepast in het reguliere lesprogramma. Door de inrichting van schoolstraten, het aanleggen van degelijke fietspaden en de ontwikkeling van een fietskaart of app met veilige fietsroutes zorgen we voor een veilige weg naar school. Wij zijn er ons van bewust dat dergelijke noodzakelijke projecten handenvol geld kosten. Daarom pleit VBJ ervoor om waar mogelijk samen te werken met de buurgemeenten.Tegelijk moeten we ook stoppen met de auto als duivel te behandelen. De overheid behandelt de auto als melkkoe door niet alleen enorme belastingen te heffen op het hebben en het gebruik ervan, ook het halen van een rijbewijs is vandaag een te grote financiële drempel voor velen. Daarom pleiten wij voor een afschaffing van het verplichte terugkommoment en willen we de eerste 6u rijles voor het rijbewijs B gevoelig goedkoper maken door het toekennen van een subsidie. Meer mensen naar de rijschool moet zorgen voor minder ongevallen.
 • De openbare ruimte is er voor iedereen en zéker voor de jongeren. VBJ wil dat de lokale besturen er zorg voor dragen dat kinderen en jongeren zich kunnen uitleven in de openbare ruimte. Vlaanderen heeft nog steeds te weinig speelruimte, voldoende toegankelijk en aantrekkelijke openbaar domein, groene speelzones en –bossen in alle provincies en natuurlijk ook polyvalente bivakplaatsen.
 • Lokale besturen dienen niet alleen te investeren in de openbare ruimte, maar ook in duurzame, specifiek op de vrijetijdsbesteding van jongeren gerichte infrastructuur. VBJ wil dat er extra inspanningen worden geleverd opdat er in elke stad én gemeente een zo optimaal mogelijk aanbod aan geschikte jeugdinfrastructuur voorhanden is. Wij denken daarbij concreet aan jeugdlokalen, jeugdhuizen, speelpleinen, fuifzalen, repetitielokalen en creatieve ruimtes.
 • Vlaams Belang Jongeren willen dat er ten volle wordt geïnvesteerd in een betere openbaar vervoer want het is vaak huilen met de pet op. Treinen, trams en bussen moeten niet alleen tijdens de uren van het schoolververvoer voldoende capaciteit bieden zodat iedereen comfortabel van en naar school kan reizen maar ook proper én veilig zijn. Wie overlast veroorzaakt moet verwijderd worden en vooral: het openbaar vervoer moet altijd en overal stipt op tijd rijden. Wij spreken tegelijkertijd ook onze bezorgdheid uit over de nog steeds veel te hoge cijfers met betrekking tot jonge slachtoffers in het uitgaansverkeer. Elke dode is er één te veel.  Een beter en vooral aantrekkelijker openbaar vervoersaanbod kan hier soelaas brengen. Concreet bepleiten wij voldoende nachtbussen in steden en op populaire uitgangsplaatsen.
 • Onze samenleving zet te weinig in op de fysieke en mentale weerbaarheid van jongeren. VBJ wil een verplichte gemeenschapsdienst invoeren voor schoolverlaters voor een periode van 9 maanden. Zodat jongeren – van beide geslachten – weer weerbaarheid wordt bijgebracht.  Jongeren moeten hierbij de keuze krijgen tussen de vroegere legerdienst of een andere vorm van maatschappelijk werk, bv. vrijwilliger bij de brandweer. Bovendien kan onze generatie op die manier iets terugdoen voor de maatschappij die ons zo veel kansen geeft. Zo wordt niet alleen meteen ook een oplossing geboden voor het nijpende personeelstekort bij defensie, maar de gemeenschapsplicht bestrijdt het ook de jongerenwerkloosheid en beperkt het aantal drop-outs onder jongeren. Momenteel bestaat er brede consensus dat het defensieapparaat in het licht van de veranderende geopolitieke omgeving versterking nodig heeft. De berichten over de staat van onze defensie zijn ronduit alarmerend.  De aanvulling van het bestaande beroepsleger met gemeenschapsplichtigen kan daarin voorzien. De nieuwe gemeenschapsplichtigen zouden de territoriale taken grotendeels voor hun rekening kunnen nemen, zoals de bewaking van strategische doelen en de bescherming van burgers, terwijl de vrijwilligers (beroeps) voor de exterritoriale taken, zoals vredemissies,  ingezet worden. Bovendien bestaat bij de invoering van de gemeenschapsplicht de mogelijkheid om terug beschikking te krijgen over voldoende reservisten.
 • Vrije meningsuiting is een fundamenteel basisrecht en één van de belangrijkste pijlers van de democratie. Toch censureren steeds meer (sociale) media zogenaamd “foute” meningen. Kritische stemmen worden meer en meer gesmoord door hun accounts te blokkeren of zelfs te verwijderen. Politieke correctheid wordt steeds meer de standaard voor de techbedrijven die zich ongenaakbaar voelen. VBJ wil jongeren garanderen dat ze hun mening steeds kunnen uiten, zonder angst voor een gedachtenpolitie.
 • Te vaak denken leerkrachten nog dat ze hun leerlingen bepaalde ideeën over multiculturalisme moeten opdringen. Dat moet stoppen want ideologische (bij)sturing hoort niet thuis in het Vlaamse onderwijs. Punt. Laat dat voor iedereen duidelijk zijn. Ideologische diversiteit, zowel onder leerlingen als leerkrachten is een verrijking, maar ze mag nooit worden opgedrongen. Ieder heeft het recht zijn eigen mening te vormen, zonder indoctrinatie. Stop linkse taal in ons klaslokaal!
 • Vlaams Belang Jongeren wil pepperspray legaliseren voor zelfverdediging, zoals ook in Frankrijk en Duitsland het geval is. Pepperspray veroorzaakt immers geen blijvend letsel, maar kan wel geweld, diefstal of verkrachting voorkomen.
 • Tot slot pleiten de Vlaams Belang Jongeren voor kiesrecht in plaats van opkomstplicht vanaf 18 jaar. Kiesplicht is niet langer van deze tijd. In Europa kennen enkel ons land, Luxemburg en Griekenland die verplichting nog. Zijn alle landen in West-Europa dan slechtere democratieën? Wij denken van niet. Het invoeren van het stemrecht in plaats van de opkomstplicht versterkt volgens ons net de directe democratie, want het daagt de politici net uit om de mensen te overtuigen. Mensen zullen ook bewuster hun keuze gaan maken in het stemhokje dan wanneer ze daar, tegen hun zin, toe gedwongen worden.